Поље које тражите је

Поље 3.3

Р.Б. ОБРАСЦА ПОПДВ / ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЛОВНЕ ПРОМЕНЕ / ДОКУМЕНТА / ОДРЕДБЕ ПРОПИСА
3. ОПОРЕЗИВИ ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈИ ВРШИ ОБВЕЗНИК ПДВ И ОБРАЧУНАТИ ПДВ Промет опорезив ПДВ
ПОЉА 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9
3.3
Пренос права располагања на грађевинским објектима за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник
Пренос права располагања на грађевинским објектима*:
- када је уговором између обвезника ПДВ предвиђено да се обрачуна ПДВ (под условом да стицалац може у потпуности одбити ПДВ) - члан 10. став 2. тачка 2) Закона о ПДВ
- први пренос код реализације хипотеке
- први пренос код спровођења извршења
----------------------------------------
*Без обзира да ли је било авансних плаћања или није, у поље основице иде укупна основица
УПУТСТВО ПУ 2

Примери

Повратак на почетак