Поље које тражите је

Поље 8а.7

Р.Б. ОБРАСЦА ПОПДВ / ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЛОВНЕ ПРОМЕНЕ / ДОКУМЕНТА / ОДРЕДБЕ ПРОПИСА
8а Набавка добара и услуга у Републици од обвезника ПДВ - промет за који је порески дужник испоручилац добара, односно пружалац услуга Промет који је извршио обвезник ПДВ који је и порески дужник (и страна лица и физичка лица ако су обвезници ПДВ у Србији).
ПОЉА 8а.1, 8а.2, 8а.3, 8а.4, 8а.5 и 8а.7
*НАПОМЕНА*:
Уписује се и ПДВ који се не може одбити као претходни порез (у пољу 8е.1 се врши умањење за ПДВ који се не може одбити).
8а.7
Накнада или део накнаде који је плаћен пре извршеног промета и ПДВ по том основу (аванс)
Авансни рачуни за плаћени аванс ако промет није извршен у истом периоду.
Ако нема авансног рачуна, уписује се само основица.
УПУТСТВО ПУ 2

Напомена: Уписује се и ПДВ који се не може одбити као претходни порез (тек у пољу 8е.1 се врши умањење збирног поља 8а.8 за ПДВ који се не може одбити).

Примери

Повратак на почетак