Поље које тражите је

Поље 6.2.1

Р.Б. ОБРАСЦА ПОПДВ / ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЛОВНЕ ПРОМЕНЕ / ДОКУМЕНТА / ОДРЕДБЕ ПРОПИСА
6. УВОЗ ДОБАРА СТАВЉЕНИХ У СЛОБОДАН ПРОМЕТ У СКЛАДУ СА ЦАРИНСКИМ ПРОПИСИМА Само увоз који представља стављање робе у слободан промет
- царинска декларација Ц4 (редован увоз) и Ц6 (поновни увоз)
- уписује се вредност исказана у царинском документу
- овде се уписује и вредност добара која се допремају са АПКМ
- остали увоз који није стављање у слободан промет иде у поље 8д.3
ПОЉА 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 и 6.4
6.2.1
Основица за увоз добара
- У периоду када је извршен увоз
- Уписује се и вредност ако је увоз без накнаде
- Упис и у случају када се врши царињење односно ставља роба у слободан промет која је претходно била смештена у царинско складиште
УПУТСТВО ПУ 2

Примери

Повратак на почетак