Поља која тражите су

Поља 8г.6 и 3а.8

Р.Б. ОБРАСЦА ПОПДВ / ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЛОВНЕ ПРОМЕНЕ / ДОКУМЕНТА / ОДРЕДБЕ ПРОПИСА
8г Набавка добара и услуга у Републици од страних лица која нису обвезници ПДВ - промет за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ Интерни обрачун ПДВ - "улазна" основица (промет страних лица)
члана 10. став 1. тачка 3) Закона о ПДВ
Извршен промет или плаћен аванс а није добијен рачун - претпостављени износ.
ПОЉА 8г.1, 8г.2, 8г.3, 8г.4, 8г.6
8г.6
Накнада или део накнаде плаћен пре извршеног промета (аванс)
Основица за ПДВ из поља 3а.8 (ако је промет страних лица)
УПУТСТВО ПУ 2
3а. ОБРАЧУНАТИ ПДВ ЗА ПРОМЕТ ДРУГОГ ЛИЦА Интерни обрачун ПДВ - "излазни" ПДВ (обрачунава прималац)
члан 10. став 2. Закона о ПДВ.
Не обрачунава се ПДВ ако су испуњени услови за пореско ослобођење из члана 24. Закона о ПДВ.
Извршен промет или плаћен аванс а није добијен рачун - претпостављени износ.
ПОЉА 3а.1, 3а.2, 3а.3, 3а.4, 3а.5, 3а.6, 3а.8
*НАПОМЕНА*:
Збир ПДВ из поља 3а.9 се одбија и као претходни порез (поље 8е.2), осим за ПДВ за који не постоји право одбитка (у том случају се у пољу 8е.2 врши умањење износа ПДВ из поља 3а.9 за ПДВ који се не може одбити).
3a.8
ПДВ по основу накнаде или дела накнаде који је плаћен пре извршеног промета (аванс)
Плаћен аванс али промет није извршен у истом периоду
- Основица иде у поље 8б.7 (ако је промет обвезника ПДВ) или у поље 8г.6 (ако је промет страног лица)
- Ако дође до повраћаја аванса у наредном периоду, не евидентира се овде већ у поље 3а.5
УПУТСТВО ПУ 2

Примери

Повратак на почетак