ПРИМЕРИ Основица ПДВ
1 Купцу је одборен накнадни рабат за извршени промет у претходном периоду -5000 -1000
2 Купац је извршио повраћај робе услед рекламације -10000 -2000
3 Наплаћена добра која су на АПКМ испоручена у претходном периоду чиме су испуњени услови за пореско ослобођење и корекцију ПДВ који је био обрачунат у претходном периоду, основица 20000 + ПДВ 4000 (3.6 и 1.2) -20000 -4000
4 Извршена рефакција ПДВ страном држављанину за промет из претходног периода, основица 30000 + ПДВ 6000 (3.6 и 1.4) -30000 -6000
5 Издато одобрење за извршени промет из области грађевинарства у претходном периоду -15000
3. ОПОРЕЗИВИ ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈИ ВРШИ ОБВЕЗНИК ПДВ И ОБРАЧУНАТИ ПДВ 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА 1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА Основица ПДВ
3.6 Смањење основице, односно ПДВ -80000 -13000
1. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА КОЈИ ЈЕ ПРОПИСАНО ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ СА ПРАВОМ НА ОДБИТАК ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА Накнада/вредност
1.2 Промет добара која се отпремају на територију Аутономне покрајине Косово и Метохија, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет 24000
1.4 Промет добара и услуга, осим из тач. 1.1 до 1.3, укључујући и повећање, односно смањење накнаде за тај промет 30000

Због једноставности у примерима се користи само општа стопа ПДВ.

Повратак на почетак