Поље које тражите је

Поље 3.4

Р.Б. ОБРАСЦА ПОПДВ / ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЛОВНЕ ПРОМЕНЕ / ДОКУМЕНТА / ОДРЕДБЕ ПРОПИСА
3. ОПОРЕЗИВИ ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈИ ВРШИ ОБВЕЗНИК ПДВ И ОБРАЧУНАТИ ПДВ Промет опорезив ПДВ
ПОЉА 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9
3.4
Промет за који обвезник ПДВ који врши тај промет није порески дужник, осим из тачке 3.3
- Рачуни другом обвезнику ПДВ за промет из члана 10. став 2. тачке 1) и 3) до 6) Закона о ПДВ (секундарне сировине, промет из области грађевинарства и друго)*
- Уписује се и промет за који је порески дужник прималац и када су испуњени услови за пореско ослобођење из члана 24. Закона о ПДВ
----------------------------------------
*Без обзира да ли је било авансних плаћања или није, у поље основице иде укупна основица
УПУТСТВО ПУ 2

Примери

Повратак на почетак